ඇස්ට්‍රිඩ් ෆිනා පරෙඩෙස්

ඇස්ට්‍රිඩ් ෆිනා පරෙඩෙස්

මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම
ලීර් මස්
වික්ටර් ෆර්නැන්ඩස්

වික්ටර් ෆර්නැන්ඩස්

වින්ඩ්සර්ෆ් කණ්ඩායම
ලීර් මස්

අයිවන් පාස්ටර්

අයිවන් පාස්ටර්

වින්ඩ්සර්ෆ් කණ්ඩායම
ලීර් මස්
ඩේවිඩ් මෝරානා

ඩේවිඩ් මෝරානා

මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම
ලීර් මස්

Desirée Vila

Desirée Vila

මලල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම
ලීර් මස්
බ්ලැන්කා මැන්චොන්

බ්ලැන්කා මැන්චොන්

වින්ඩ්සර්ෆ් කණ්ඩායම
ලීර් මස්

ජෝර්ජ් මොන්ටෝයා

ජෝර්ජ් මොන්ටෝයා

ස්කී කණ්ඩායම
ලීර් මස්
මාර්ටා කෝර්බි

මාර්ටා කෝර්බි

හිම පුවරු කණ්ඩායම
ලීර් මස්

ලුසියා මාටිනෝ

ලුසියා මාටිනෝ

සර්ෆ් කණ්ඩායම
ලීර් මස්
මාක් මෝරගස්

මාක් මෝරගස්

කයැක් කණ්ඩායම
ලීර් මස්

කිරාන් ලෙ බෝර්න්

කිරාන් ලෙ බෝර්න්

කයිට්සර්ෆ් කණ්ඩායම
ලීර් මස්
ලොරෙනා සාස්

ලොරෙනා සාස්

සර්ෆ් කණ්ඩායම
ලීර් මස්

ඇලෙක්ස් ගැලිමෝ

ඇලෙක්ස් ගැලිමෝ

හිම පුවරු කණ්ඩායම
ලීර් මස්